Ønsker å investere 450 millioner for å redusere klimagassutslipp i Steinkjer

17. mars 2024

Foto: Øyvind Bones, Trønder-Avisa
Foto: Øyvind Bones, Trønder-Avisa

Et partnerskap bestående av Malm Biogass, Salmar og 46 gårdbrukere har stiftet Beitstadfjord Sisu SA. I Trønder-Avisa 16. mars forteller partene hvordan man ønsker å redusere klimagassutslippene med 20% i et samarbeid mellom grønn og blå sektor.

Kortversjonen i de omfattende planene er at fiskeslam og husdyrgjødsel skal brukes til å produsere flytende biometan, grønn CO₂ og biogjødsel.

Med å investere 450 millioner presenterte det blågrønne partnerskapet et klimaregnskap med følgende konklusjon:

– De samlede reduksjoner i utslipp av klimagasser som hele verdikjeden vil oppnå er beregnet til 29.672 CO₂-ekvivalenter. Dette tilsvarer cirka 20 prosent av de samlede utslippene i Steinkjer-samfunnet. Det samlede utslippet av klimagasser er i 2022 148.133 CO₂-ekvivalenter i Steinkjer.

Det er i landbruket det største kuttet gjøres, ved at husdyrgjødsel brukes som råstoff i biogassproduksjon, samt at biogjødsel tas imot og brukes på gårdene.

– Reduksjon tilsvarer cirka 37 prosent av de samlede utslippene fra landbruk i Steinkjer.

Partnerskapet sammen med fylkesordfører Thomas Iver Hallem. Fra venstre Jacob Almlid (Steinkjer Næringsselskap), Thomas Iver Hallem, Odd Vidar Vandbakk (Tangstad Transport), Lars Petter Bartnes (Beitstadfjord Sisu), Karl Christian Aag (Salmar) og Håkon Nokhart (Malm Biogass/Antec). Foto: Øyvind Bones, Trønder-Avisa

Hele saken fra Trønder-Avisa kan du lese her.

Satsing på bio- og sirkulærøkonomi

Steinkjer har en stor satsing på bio- og sirkulærøkonomi i Temaplan Næring. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har planer eller spørsmål knyttet til utviklingsprosjekter rundt dette temaet. Vår kontaktperson på dette er Jacob Almlid.

Jacob Br. Almlid

Seniorrådgiver