Næringslivet og Steinkjer kommune sammen om vekst i vest

15. januar 2024

Bodil Vekseth

Næringslivet i Follafoss, Malm og Beitstad jobber sammen med Steinkjer kommune om å skape vekst i vestdelen av kommunen. Arbeidet er organisert som et prosjekt, der Steinkjer Næringsselskap har prosjektledelsen.

Bodil Vekseth i Steinkjer Næringsselskap er prosjektleder for “Vekst i vest”, og forteller at man nå jobber med å involvere flere i prosjektorganisasjonen parallelt med at man iverksetter tiltakene.

– Næringsaktørene ønsker å ha flest mulig bedrifter med seg på eiersiden av prosjektet, derfor vil det gjøres en jobb både i Follafoss, Malm og Beitstad på dette.

Starter med spørreundersøkelse

Ambisjonene med prosjektet er å bidra til å sikre rekruttering, samt øke attraktiviteten og bosettingen i Follafoss og Malm. I innledende fase er det fokus på å innhente kunnskap som skal brukes videre i prosjektet.

– Vi ønsker blant annet å få et bedre bilde på bakgrunnen for hvor ansatte i bedriftene og offentlig sektor har valgt å bosette seg, og hva som kan påvirke dette framover, forteller Vekseth.

I tillegg er man opptatt av dialog med ungdommen fra Follafoss, Malm og Beitstad, og innspill på hva som er viktig for å flytte tilbake til stedene man er oppvokst.

– Svarene i spørreundersøkelen blir viktige å ha med seg i det videre arbeidet, forteller Bodil.

Sirkulær, industriell symbiose

Bedriftene i Follafoss og Malm har gjort store investeringer og kan vise til gode resultater de siste årene. Bodil informerer om at det i er gitt tilsagn fra Innovasjon Norge til en forstudie for et blågrønt bedriftsnettverk som involverer flere av disse.

– Her har vi seks virksomheter som har en ambisjon og mål om å etablere en sirkulær, industriell symbiose i Malm Industripark. I tillegg har vi MM Follacell i Follafoss som også har etablert sirkulære løsninger sammen med Salmar settefisk. Dette er veldig spennende, og helt i tråd med satsingsområdene i temaplan næring også.

Bolyst og bli-lyst

Prosjektet har stort fokus på bolyst og bli-lyst. Involvering av frivilligheten står høyt på agendaen i prosjektet, og man vil gå i dialog med både kultur- og idrett, samt andre organisasjoner som jobber med ulike fritidstilbud.

Det planlegges en kartlegging av behov for boliger til ulike målgrupper, og det vil bli vurdert konsepter som “Leie før eie”. Markedsføring av ledige tomter er viktig, men også tilgang til nye, attraktive boligtomter.

Ta gjerne kontakt

Bodil forteller at hun er glad for at man nå er godt i gang, og berømmer næringsaktørene og Steinkjer kommune for å ha fått prosjektet på plass.

– Er det noen som har spørsmål eller innspill, så ta kontakt med meg, avslutter hun.

Bodil Vekseth

Seniorrådgiver